ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ & ಸೆಂಟರ್: ಮೋದಿ v/s ಇತರರು

ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರಾ? ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ರಚನೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ? ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರಿಗೆ? 2019ರ ಚುನಾವಣೆ ಮಜಾ ಇದೆ... ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ

Comments 0
Add Comment