ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ : ಪಾವಗಡ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆ - ಜನ್ ಕೀ ಬಾತ್'ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ

ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಜನ್'ಕೀಬಾತ್: ಪಾವಗಡ  ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ, ಇದು ಜನರೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ

Comments 0
Add Comment