ಪ್ರಥಮ್ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ?

ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ....

Comments 0
Add Comment