ಪುಲಕೇಶಿನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧ: ಎಂಇಪಿಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೀತರಾಮ್

ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.  ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ.  ಬಡವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪುಲಕೇಶಿನಗರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೀತರಾಮ್ 

Comments 0
Add Comment