ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ

ಮೈತ್ರಿ  ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ  ಸಿಗಬಹುದಾದ ಸಂಭ್ಯಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ. ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ. 

Comments 0
Add Comment