ಮಕ್ಕಳು ಲೇಝಿ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ, ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ರೂಂ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇದ್ಯಾ..?

First Published Jan 27, 2021, 11:02 AM IST

ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಯು ವಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ , ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.