ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಾಸ್ತು

First Published Apr 28, 2021, 7:27 PM IST

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಾಡುತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ಥಳ ‘ಒತ್ತಡ’ ಹೆಚ್ಚಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.