ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ , ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಸಂತೋಷದ ಕೀಲಿ ಕೈ

First Published Feb 19, 2021, 1:44 PM IST

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಸುಂದರವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಅದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಿರಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.