ಕಂದನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭೀಕರ ಕೆಂಪು ಪೆಡಂಭೂತವಾದ ಯುವಕ

First Published Feb 25, 2021, 11:47 AM IST

ಕೆಂಪು ಪೆಡಂಭೂತದ ದೈತ್ಯ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಮಿಡಿದ ಮಾನವೀಯ ಮನಸು | ಕಂದನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೀಕರ ಅವತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪಡೆಂಭೂತ