ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಬೆರಕೆ: ಜಿಂಕೆ, ಹಸುಗಳು ಸಾವು

First Published Mar 29, 2021, 6:03 PM IST

ಕುಡಿಯೂ ನೀರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಬೆರೆಸಿದ್ರು | ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವು