ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ

First Published Mar 30, 2021, 1:47 PM IST

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ನೋವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 5 ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.