ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಡೊ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಏಕು?

First Published Feb 17, 2021, 5:47 PM IST

ಅವಕಾಡೊ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆವಕಾಡೊಗಳಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೈಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.