ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮದ್ದು?

First Published Apr 6, 2021, 4:51 PM IST

ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲವಾದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೇಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.