ಮನುಷ್ಯನ ನೈಜ ಸಂಗಾತಿ ಯಾರು? ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

First Published May 6, 2021, 5:09 PM IST

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ತನ್ನ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನನ್ನು ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.