ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ

First Published Jan 22, 2021, 2:15 PM IST

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಇತ್ತು. ಅವರು ತಕ್ಷಶಿಲಾದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ರಚಿಸಿದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.