ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಕಾಳಿ ರೂಪ ತಾಳುವುದೇಕೆ?

First Published 14, Sep 2020, 6:56 PM

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ. ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಮಾಯಾಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲವು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪುರಾಣದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

<p>ಸರಿ.</p>

ಸರಿ.

<p>ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ.</p>

ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ.

<p>ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.</p>

ಶಿವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

<p>ಮಹಾರಾಣಿ ಮಂಡೋದರಿ.</p>

ಮಹಾರಾಣಿ ಮಂಡೋದರಿ.

<p>ಶಿಯಾಸ್ರುರ್ಜನ.</p>

ಶಿಯಾಸ್ರುರ್ಜನ.

<p>ಭೂ ಮಾತೆ.</p>

ಭೂ ಮಾತೆ.

<p>ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಶುಂಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾಳಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಳು ದುರ್ಗಾ.</p>

ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಶುಂಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾಳಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಳು ದುರ್ಗಾ.

<p>ಜಾಹ್ನವಿ.</p>

ಜಾಹ್ನವಿ.

<p>ರಾಧೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರವಲ್ಲ. </p>

ರಾಧೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರವಲ್ಲ. 

<p>ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.</p>

ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.

loader