ಬಟ್ಟೆ ವಾಷ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿ

First Published Mar 24, 2021, 6:29 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್  ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲಾಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿನೆಗರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜೊತೆಗೆ, ವಿನೆಗರ್ ಅಗ್ಗ. ಯಾಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್‌ಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...