ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಯಾಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಇಲಿಯಾನ

First Published Apr 27, 2021, 1:28 PM IST

ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಯಾಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಇಲಿಯಾನ | ಬಾಡಿಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಟಿಯ ತಿರುಗೇಟು