ಈ ವಾಚ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು!

ಇದು ಅಂತಿತಹ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲ! ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಕೌಂಟ್, ಜಿಪಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಫಾಸಿಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್!