ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕೆ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ?

ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ : ಏನು ಅಂತಹ ಗುಪ್ತ ಕಾರಣ 

Comments 0
Add Comment