ನಟ ಸುದೀಪ್ ಯಶ್'ಗೆ ಹೀಗಂದ್ರಾ ?

ಗಾಂಧಿನಗರಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿಗಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  ಚುನಾವಣಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ

Comments 0
Add Comment