ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಿಂಬು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ್ರು

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ  ತಮಿಳು ನಟ ಸಿಂಬು ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Comments 0
Add Comment