‘ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ’

‘ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ’

March 12, 2018, 1:27 p.m.