ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯನ್ನು ಹರಾಮ್’ಕೋರ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯನ್ನು ಹರಾಮ್’ಕೋರ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡ

Feb. 12, 2018, 4:37 p.m.