ಖರ್ಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ಶರಣಸೇವಕ!

ಖರ್ಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ಶರಣಸೇವಕ!

Feb. 14, 2018, 4:48 p.m.