ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೆಬ್'ಸೈಟ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೆಬ್'ಸೈಟ್'ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ

Jan. 12, 2018, 3:47 p.m.