ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ

April 21, 2017, 11:53 a.m.

ಹೌದಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾಕೆ? ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ..