2017ರಲ್ಲಿ ಒನ್'ಡೇಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಟಾಪ್-5 ಆಟಗಾರರಿವರು

2017ರಲ್ಲಿ ಒನ್'ಡೇಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಟಾಪ್-5 ಆಟಗಾರರಿವರು

Dec. 19, 2017, 7:14 p.m.

2017ರಲ್ಲಿ ಒನ್'ಡೇಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಟಾಪ್-5 ಆಟಗಾರರಿವರು; ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ 3 ಆಟಗಾರರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದವರು..!