ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಹತ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು!

ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಹತ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು!

Feb. 24, 2018, 4:15 p.m.