ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟ; ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್

ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟ; ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್

Dec. 7, 2017, 3:59 p.m.