ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ?

ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೀದರ್ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ?

Feb. 7, 2018, 10:02 p.m.