ಯುಎಇ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

ಯುಎಇ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

April 21, 2017, 4:33 p.m.