‘ಎಚ್ಡಿಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಲಭೈರವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’

‘ಎಚ್ಡಿಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಲಭೈರವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’

Feb. 14, 2018, 5:30 p.m.