ದಲಿತರು ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿದರಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಪವಿತ್ರ! ಬಿಜೆಪಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್’ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!

ದಲಿತರು ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿದರಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಪವಿತ್ರ! ಬಿಜೆಪಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್’ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!

Feb. 24, 2018, 3:15 p.m.