'ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈಗ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ'

'ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈಗ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ'

Feb. 14, 2018, 4:23 p.m.