1000 ಸೈನಿಕರ ಹಂತಕ ಭಾಗ 3

1000 ಸೈನಿಕರ ಹಂತಕ ಭಾಗ 3

March 8, 2017, 5:57 p.m.

ಜಪಾನಿನಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಂತಕ - ಸಾವಿರ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಹಂತಕ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ